ชนิดกีฬายูโด

ชนิดกีฬายูโด


ประเภทการแข่งขัน

    5.1 ยูโด-ต่อสู้ทีมชาย

    5.2 ยูโด-ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage-No-Kata) - ชาย

    5.3 รุ่นน้าหนักเกิน 100 กก. บุคคลชาย

    5.4 ยูโด-รุ่นน้าหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย

    5.5 ยูโด-รุ่นน้าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย

    5.6 ยูโด-รุ่นน้าหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. บุคคลชาย

    5.7 ยูโด-รุ่นน้าหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลชาย

    5.8 ยูโด-รุ่นน้าหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. บุคคลชาย

    5.9 ยูโด-รุ่นน้าหนักเกิน 81 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย

    5.10 ยูโด-รุ่นน้าหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. บุคคลชาย

    5.11 ยูโด-รุ่นน้าหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย

    5.12 ยูโด-โอเพ่นเวท ไม่จากัดน้าหนัก-ชาย    5.13 ยูโด-ต่อสู้ทีมหญิง

    5.14 ยูโด-ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata) - หญิง

    5.15 ยูโด-รุ่นน้าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง

    5.16 ยูโด-รุ่นน้าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง

    5.17 ยูโด-รุ่นน้าหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. บุคคลหญิง

    5.18 ยูโด-รุ่นน้าหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง

    5.19 ยูโด-รุ่นน้าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง

    5.20 ยูโด-รุ่นน้าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง

    5.21 ยูโด-รุ่นน้าหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. บุคคลหญิง

    5.22 ยูโด-รุ่นน้าหนักเกิน 78 กก. บุคคลหญิง

    5.23 ยูโด-รุ่นน้าหนักไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง

    5.24 ยูโด-โอเพ่นเวท ไม่จากัดน้าหนัก-หญิง