ชนิดกีฬารักบี้ฟุตบอล

ชนิดกีฬารักบี้ฟุตบอล


ประเภทการแข่งขัน

 12.1 ประเภท 15 คน ทีมชาย

    12.2 ประเภท 7 คน ทีมชาย

 12.3 ประเภท 7 คน ทีมหญิง