ชนิดกีฬาเทควันโด

ชนิดกีฬาเทควันโด


ประเภทการแข่งขัน

 8.1 ประเภทต่อสู้ บุคคลชาย

    8.2 ประเภทต่อสู้ บุคคลหญิง

    8.3 ประเภทต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย – หญิง

    8.4 ประเภทพุมเซ่

ประเภทต่อสู้ บุคคลชาย
8.1.1รุ่นไม่เกิน 54 กก. น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.
8.1.2รุ่นไม่เกิน 58 กก. น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.
8.1.3รุ่นไม่เกิน 63 กก. น้ำหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
8.1.4รุ่นไม่เกิน 68 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
8.1.5รุ่นไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.
8.1.6รุ่นไม่เกิน 80 กก. น้ำหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.
8.1.7รุ่นไม่เกิน 87 กก. น้ำหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.
8.1.8รุ่น 87 กก. ขึ้นไป
ประเภทต่อสู้ บุคคลหญิง
8.2.1รุ่นไม่เกิน 46 กก. น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.
8.2.2รุ่นไม่เกิน 49 กก. น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
8.2.3รุ่นไม่เกิน 53 กก. น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
8.2.4รุ่นไม่เกิน 57 กก. น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
8.2.5รุ่นไม่เกิน 62 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
8.2.6รุ่นไม่เกิน 67 กก. น้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.
8.2.7รุ่นไม่เกิน 73 กก. น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
8.2.8รุ่น 73 กก. ขึ้นไป
ประเภทพุมเซ่
8.4.1ประเภทบุคคลชาย
8.4.2ประเภทบุคคลหญิง
8.4.3ประเภทคู่ผสม
8.4.4ประเภททีม ชาย
8.4.5ประเภททีม หญิง