ชนิดกีฬาเพาะกาย

ชนิดกีฬาเพาะกาย


ประเภทการแข่งขัน

    20.1 ประเภท Light Weight บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน 70 กก.

    20.2 ประเภท Welter Weight บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 70 กก.

    20.3 ประเภทแอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม.
        (น้ำหนักตัว เกินได้ 2 กก. จากเกณฑ์ความสูง – 100)

    20.4 ประเภทแอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 175 ซม.
        (น้ำหนักตัว เกินได้ 3 กก. จากเกณฑ์ความสูง – 100)

    20.5 ประเภทแอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงเกิน 175 ซม.
        (น้ำหนักตัว เกินได้ 4 กก. จากเกณฑ์ความสูง – 100)

    20.6 ประเภทโมเดลฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม.
        (น้ำหนักตัว ไม่เกินจากเกณฑ์ ความสูง – 100)    20.7 ประเภทโมเดลฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 175 ซม.
        (น้ำหนักตัว ไม่เกินจากเกณฑ์ ความสูง – 100)

    20.8 ประเภทโมเดลฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงเกิน 175 ซม.
        (น้ำหนักตัว เกินได้ 2 กก. จากเกณฑ์ ความสูง – 100)

    20.9 ประเภทโมเดลฟิสิค บุคคลหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 162 ซม.

    20.10 ประเภทโมเดลฟิสิค บุคคลหญิง รุ่นความสูงเกิน 162 ซม.

    20.11 ประเภทฟิตเนสชาย รุ่นทั่วไป

    20.12 ประเภทฟิตเนสหญิง รุ่นทั่วไป