ชนิดกีฬาเรือพาย

ชนิดกีฬาเรือพาย


ประเภทการแข่งขัน

 9.1 เรือแคนู

    9.2 เรือกรรเชียง

    9.3 เรือคายัค

    9.4 เรือยาว

เรือแคนู
9.1.1แคนู ชาย 1 คน ระยะทาง 200 เมตร
9.1.2แคนู ชาย 1 คน ระยะทาง 500 เมตร
9.1.3แคนู ชาย 2 คน ระยะทาง 200 เมตร
9.1.4แคนู ชาย 2 คน ระยะทาง 500 เมตร
9.1.5แคนูสลาลอม ชาย 1 คน ระยะ 200 เมตร
เรือกรรเชียง
9.2.1กรรเชียง ชาย 1 คน (พายคู่)
ระยะ 200 เมตร
9.2.9กรรเชียงบก ชายเดี่ยว
ระยะ 500 เมตร
9.2.2กรรเชียง ชาย 2 คน (พายคู่)
ระยะ 200 เมตร
9.2.10กรรเชียงบก หญิงเดี่ยว
ระยะ 500 เมตร
9.2.3กรรเชียง หญิง 1 คน (พายคู่)
ระยะ 200 เมตร
9.2.11กรรเชียงบก ชายคู่
ระยะ 1,000 เมตร
9.2.4กรรเชียง หญิง 2 คน (พายคู่)
ระยะ 200 เมตร
9.2.12กรรเชียงบก หญิงคู่
ระยะ 1,000 เมตร
9.2.5กรรเชียง ชาย 1 คน (พายคู่)
ระยะ 500 เมตร
9.2.13กรรเชียงบก คู่ผสม
ระยะ 1,000 เมตร
9.2.6กรรเชียง หญิง 1 คน (พายคู่)
ระยะ 500 เมตร
9.2.14กรรเชียงบก ทีมชาย 4 คน
ระยะ 2,000 เมตร
9.2.7กรรเชียง หญิง 2 คน (พายคู่)
ระยะ 500 เมตร
9.2.15กรรเชียงบก ทีมหญิง 4 คน
ระยะ 2,000 เมตร
9.2.8กรรเชียง ชาย 2 คน (พายคู่)
ระยะ 500 เมตร
9.2.16กรรเชียงบก ทีมผสม 4 คน
ระยะ 2,000 เมตร
เรือคายัค
9.3.1คายัค ชาย 1 คน
ระยะ 200 เมตร
9.3.8คายัค หญิง 2 คน
ระยะ 500 เมตร
9.3.2คายัค ชาย 1 คน
ระยะ 500 เมตร
9.3.9คายัค ชาย 4 คน
ระยะ 200 เมตร
9.3.3คายัค ชาย 2 คน
ระยะ 200 เมตร
9.3.10คายัค หญิง 4 คน
ระยะ 200 เมตรู่
9.3.4คายัค ชาย 2 คน
ระยะ 500 เมตร
9.3.11คายัค ชาย 4 คน
ระยะ 500 เมตร
9.3.5คายัค หญิง 1 คน
ระยะ 200 เมตร
9.3.12คายัค หญิง 4 คน
ระยะ 500 เมตร
9.3.6คายัค หญิง 1 คน
ระยะ 500 เมตร
9.3.13คายัคสลาลอม ชาย 1 คน
ระยะ 200 เมตร
9.3.7คายัค หญิง 2 คน
ระยะ 200 เมตร
9.3.14คายัคสลาลอม หญิง 1 คน
ระยะ 200 เมตร
เรือยาว
9.4.1เรือยาว 5 ฝีพายชาย ระยะ 200 เมตร
9.4.2เรือยาว 5 ฝีพายชาย ระยะ 500 เมตร
9.4.3เรือยาว 5 ฝีพายหญิง ระยะ 200 เมตร
9.4.4เรือยาว 5 ฝีพายหญิง ระยะ 500 เมตร
9.4.5เรือยาวมังกร 10 ฝีพายชาย ระยะ 200 เมตร
9.4.6เรือยาวมังกร 10 ฝีพายชาย ระยะ 500 เมตร
9.4.7เรือยาวมังกร 10 ฝีพายหญิง ระยะ 200 เมตร
9.4.8เรือยาวมังกร 10 ฝีพายหญิง ระยะ 500 เมตร