ชนิดกีฬาหมากกระดาน

กีฬาหมากกระดาน


ประเภทการแข่งขัน

 1. หมากรุกไทย บุคคลชาย

    2. หมากรุกไทย บุคคลหญิง

 3. หมากรุกไทย คู่ชาย

 4. หมากรุกไทย คู่หญิง

 5. หมากรุกไทย คู่ผสม

 6. หมากรุกไทย ทีมชาย

 7. หมากรุกไทย ทีมหญิง

 8. หมากรุกสากล บุคคลชาย

 9. หมากรุกสากล บุคคลหญิง

 10. หมากรุกสากล คู่ชาย

 11. หมากรุกสากล คู่หญิง

 12. หมากรุกสากล คู่ผสม

 13. หมากรุกสากล ทีมชาย

 14. หมากรุกสากล ทีมหญิง 15. หมากล้อม บุคคลชาย

 16. หมากล้อม บุคคลหญิง

 17. หมากล้อม คู่ชาย

 18. หมากล้อม คู่หญิง

 19. หมากล้อม ทีมผสม

 20. หมากล้อม ทีมชาย 3 คน

 21. หมากล้อม ทีมหญิง 3 คน

 22. หมากฮอส บุคคลชาย

 23. หมากกฮอส บุคคลหญิง

 24. หมากฮอส คู่ชาย

 25. หมากฮอส คู่หญิง

 26. หมากฮอส คู่ผสม

 27. หมากฮอส ทีมชาย

 28. หมากฮอส ทีมหญิง