ชนิดกีฬาดาบไทย

ชนิดกีฬาดาบไทย


ประเภทการแข่งขัน

 1. ประเภทดาบไทย

ประเภทดาบไทย
1.1กระบี่บุคคลชาย
1.2กระบี่บุคคลหญิง
1.3ดาบสองมือบุคคลชาย
1.4ดาบสองมือบุคคลหญิง
1.5กระบี่ทีมชาย
1.6กระบี่ทีมหญิง
1.7ดาบสองมือทีมชาย
1.8ดาบสองมือทีมหญิง