ชนิดกีฬาว่ายน้ำ


ประเภทการแข่งขัน

 2.1 ประเภทบุคคลชาย

    2.2 ประเภททีมชาย

 2.3 ประเภทบุคคลหญิง

 2.4 ประเภททีมหญิง

2.1 ประเภทบุคคลชาย
2.1.1ฟรีสไตล์ 50 เมตร2.1.11กบ 100 เมตร
2.1.2ฟรีสไตล์ 100 เมตร2.1.12กบ 200 เมตร
2.1.3ฟรีสไตล์ 200 เมตร2.1.13ผีเสื้อ 50 เมตร
2.1.4ฟรีสไตล์ 400 เมตร2.1.14ผีเสื้อ 100 เมตร
2.1.5ฟรีสไตล์ 800 เมตร2.1.15ผีเสื้อ 200 เมตร
2.1.6ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร2.1.16เดี่ยวผสม 200 เมตร
2.1.7กรรเชียง 50 เมตร2.1.17เดี่ยวผสม 400 เมตร
2.1.8กรรเชียง 100 เมตร
2.1.9กรรเชียง 200 เมตร
2.1.10กบ 50 เมตร
2.1 ประเภทบุคคลหญิง
2.3.1ฟรีสไตล์ 50 เมตร2.3.11กบ 100 เมตร
2.3.2ฟรีสไตล์ 100 เมตร2.3.12กบ 200 เมตร
2.3.3ฟรีสไตล์ 200 เมตร2.3.13ผีเสื้อ 50 เมตร
2.3.4ฟรีสไตล์ 400 เมตร2.3.14ผีเสื้อ 100 เมตร
2.3.5ฟรีสไตล์ 800 เมตร2.3.15ผีเสื้อ 200 เมตร
2.3.6ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร2.3.16เดี่ยวผสม 200 เมตร
2.3.7กรรเชียง 50 เมตร2.3.17เดี่ยวผสม 400 เมตร
2.3.8กรรเชียง 100 เมตร
2.3.9กรรเชียง 200 เมตร
2.3.10กบ 50 เมตร
2.2 ประเภททีมชาย
2.2.1ผลัดฟรีสไตล์ 4X100 เมตร
2.2.2ผลัดฟรีสไตล์ 4X200 เมตร
2.2.3ผลัดผสม 4X100 เมตร
2.2 ประเภททีมหญิง
2.4.1ผลัดฟรีสไตล์ 4X100 เมตร
2.4.2ผลัดฟรีสไตล์ 4X200 เมตร
2.4.3ผลัดผสม 4X100 เมตร