เกี่ยวกับราชมงคลธัญบุรีเกมส์

เกี่ยวกับราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ความเป็นมากีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเริ่มต้นจัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2513 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน 8 มหาวิทยาลัย มีการจัดการแข่งขันมาแล้วรวม 44 ครั้ง โดยในครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ก่อนปี พ.ศ. 2500 การแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยยังมีไม่มากนัก โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันเพียง 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในการแข่งขันในครั้งนั้นยังไม่ได้เรียกว่า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รวมทั้งรูปแบบการแข่งขันก็ไม่ได้รวมการแข่งขันกีฬาหลายชนิดมาแข่งพร้อมกันอย่างเช่นปัจจุบันจนกระทั่ง พ.ศ. 2513 ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันให้มีการรวมเอากีฬาชนิดต่างๆ มาแข่งพร้อมกันโดยใช้เวลาจัดการแข่งขันประมาณ 1 สัปดาห์ ในการจัดการแข่งขันครั้งแรกนั้น มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 8 มหาวิทยาลัยใน 12 ชนิดกีฬาปัจจุบัน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำซึ่งมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมและสมัครใจจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการจัดการแข่งขัน

ความเป็นมาของราชมงคลธัญบุรีเกมส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” พ.ศ. 2561 ในระหว่างวันที่ 22 – 31 มกราคม 2561 ซึ่งมีสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 114 สถาบัน และจำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประมาณ 15,000 คน เป็นเวลา 10 วัน

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของนักศึกษามหาวิทยาลัยทางด้านกีฬาและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแต่ละสถาบัน กีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีวินัย น้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และสร้างความสามัคคี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งมีประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาและเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้การจัดการแข่งขันมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นการเตรียมสนามกีฬา สถานที่ต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” จึงจำเป็นต้องมีการชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนงาน, งบประมาณ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ทั้งการหาผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน

แนวคิดในการจัดการแข่งขัน

แนวคิดของ “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” คือ “นวัตกรรมกีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัย” เป็นการส่งเสริมการแข่งขันที่เปี่ยมด้วยน้ำใจนักกีฬา และยังมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพในการใส่ใจในการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สังคมไทยสู่เป้าหมายในการมีสุขภาพกาย สุขภาพใจดีถ้วนหน้า

สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน (Official Logo)

 

สัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45


ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” มีองค์ประกอบจาก ประติมากรรมบัวทอง ซึ่งเป็น สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผสมผสาน อย่างลงตัวกับ สัญลักษณ์รูปดอกบัว ซ้อนกันจำนวน 3 ชั้น โดยดอกบัวเป็น ดอกไม้ประจำจังหวัดปทุมธานี สื่อถึงสถานที่ในการแข่งขันกีฬา อันจะเป็น เครื่องหมายแห่งความคิด ความรู้สึกร่วมกันในการช่วยกัน พัฒนาการศึกษา ให้เจริญก้าวหน้าและพบกับความสำเร็จ และเมื่อประกอบเข้ากัน ในภาพรวม จะมีรูปทรงเสมือน คบเพลิง สื่อถึงเพลิงพลังแห่งความสามัคคี และมิตรภาพ

สีน้ำเงินเข้ม (Royal Blue) เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใช้เทคนิคการไล่ระดับสีผ่านการแตกหน่วยย่อยแบบ Pixel Color คล้ายกับ ประกายเพชร สะท้อนความเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัย ซึ่งเป็น วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย RMUTT Innovative University

ส่วน ตัวอักษร เป็นภาษาอังกฤษ ตัวเลข เป็นเลขอารบิก อันเป็นภาษาสากล 45 และ 2018 เป็นครั้งที่จัดและปีที่จัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งครั้งนี้มีความพิเศษ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นเจ้าภาพหลัก และมีเจ้าภาพร่วม อีก 2 มหาวิทยาลัยคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ

สัญลักษณ์นำโชค (MASCOT)

มาสคอตการแข่งขัน งานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

RMUTT GAMES 2018 มี 2 ตัว คือ

น้องอินโน เป็นผู้ชาย มาจากคำว่า “Innovative” และ น้องนีโอ เป็นผู้หญิง มาจากคำว่า “Neo Technology

สะท้อนวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย RMUTT Innovative University มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล

ลักษณะนิสัย ของน้องอินโนและนีโอ จะชอบพูดคุย เป็นมิตร ยิ้มแย้ม ร่าเริง และมุ่งมั่น ซึ่งการแสดงออกนี้จะสะท้อนแนวคิดการแข่งขันที่ว่า “นวัตกรรมกีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัย” อันจะช่วยสร้างความสามัคคีของการแข่งขัน

องค์ประกอบหลัก ลำตัวและใบหน้าของมาสคอตจะเป็นสีเงิน สะท้อน ความทันสมัย เครื่องแต่งกายสื่อความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ Hand-on โดยสวมหมวก ถุงมือและรองเท้าเป็นสีนํ้าเงินเข้ม (Royal Blue) ซึ่งเป็นสีประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใบหน้ายิ้มแย้ม สวมแว่นตาใสสะท้อน แสงดิจิตอล สื่อถึงเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ และมีลำแสงสีเหลืองที่ข้อมือ ข้อเข่า ตามถุงมือและรองเท้า สื่อความสามารถของมาสคอตที่สะท้อนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และหมวกบนศรีษะ เป็นรูปดอกบัวสวรรค์ ซึ่งเป็นต้นไม้มงคลประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บนหน้าอกเสื้อมีสัญลักษณ์การแข่งขัน

ชนิดกีฬา/สถานที่/สนามแข่งขัน

สนามที่ใช้ในการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก จำนวน  37  ชนิดกีฬา  

กีฬาบังคับ10 ชนิด                                                  

1. กรีฑา
2. ว่ายน้ำ
3. บาสเกตบอล
4. ฟุตบอล
5. วอลเลย์บอล
6. แบดมินตัน
7. เซปักตะกร้อ
8. เทควันโด
9. ฟุตซอล
10. เทนนิส

กีฬาเลือกสากล 21 ชนิด                                                    
11. วอลเลย์บอลชายหาด
12. เปตอง
13. ลีลาศ
14. เทเบิลเทนนิส
15. ดาบสากล
16. ปันจักสีลัต
17. คาราเต้-โด
18. ยูโด
19. ยูยิตสู
20. ฮอกกี้
21. แฮนด์บอล
22. ซอฟท์บอล
23. ยิงปืน
24. ปีนหน้าผา
25. กอล์ฟ
26. มวยสากลสมัครเล่น
27. รักบี้ฟุตบอล
28. เรือพาย
29. เพาะกาย
30. เอแม็ท

กีฬาเลือกทั่วไป 3 ชนิด                       
31. ครอสเวิร์ด
32. บริดจ์
33. หมากกระดาน

กีฬาไทย 2 ชนิด                                
34. มวยไทยสมัครเล่น
35. ดาบไทย

กีฬาสาธิต 2 ชนิด
36. บาสเกตบอล 3 คน
37. เอ็กซ์ตรีม

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

ที่พักนักกีฬา 

ระบบขนส่ง  ภายในมหาวิทยาลัยมีรถไฟฟ้า รับ – ส่ง โดยไม่คิดค่าบริการระหว่างหอพักนักกีฬา สนามแข่งขัน หรืออาคารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น.

การรักษาพยาบาล  มีโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  ทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ที่พร้อมให้บริการทุกสนามแข่งขัน

ระบบรักษาความสะอาด / ความปลอดภัย  มหาวิทยาลัยมีการจัดจ้างบริษัทรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยประจำอาคารทุกอาคาร สำหรับความปลอดภัยตลอด 24 ชม.