ภาพบรรยากาศการแข่งขันหมากกระดาน ประเภทหมากรุกไทย รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 29 ม.ค. 2561 (Oficial Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันหมากกระดาน ประเภทหมากรุกไทย รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 29 ม.ค. 2561 เวลา 9.00 น.
ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย Official Photo

จัดทำอัลบั้มโดย ปาริชาติ ชัยพิเนตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การแข่งขันหมากกระดาน ประเภทหมากรุกไทย คู่ชาย
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2-0 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

การแข่งขันหมากกระดาน ประเภทหมากรุกไทย คู่หญิง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2-0 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การแข่งขันหมากกระดาน ประเภทหมากรุกไทย คู่ผสม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1-0 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

การแข่งขันหมากกระดาน ประเภทหมากรุกไทย บุคคลชาย
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 1-0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

การแข่งขันหมากกระดาน ประเภทหมากรุกไทย บุคคลหญิง
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2-0 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์