ภาพบรรยากาศราชมงคลเกมส์ วันที่ 29 ม.ค. 2561 (เย็น) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายอภิชัย รัตนสุภา นายชัยวัฒน์ ชมโชค และนายเอกชล ลำดวนหอม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย รัชนีกร กอแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโดนโลยีสารสนเทศ