ภาพบรรยากาศราชมงคลธัญบุรีเกมส์ วันที่ 22 ม.ค. 2561 (เช้า)
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ถ่ายภาพโดย อนุวัฒน์ จิตตรีพล – เกียรติพงษ์ วงศ์นา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย ประพันธ์ ประทุมวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ