วรรณวิมล ปัญญาใส

ภาพ Hightling บรรยากาศการแข่งขันกีฬากรีฑา วันที่ 28 ม.ค. 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายธีระพล สีดำ, นายปองภพ โรจนโพธิ์, นางสาวทิพย์จุฑา จันทร์ทอง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มภาพโดย นางสาว วรรณวิมล ปัญญาใส คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการแข่งขัน

การแข่ง กระโดดไกล ชาย

อันดับที่ 1 0303 ศุภนร ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อันดับที่ 2 6730 จิรพนธ์ สุธรรมมา สถาบันพลศึกษา
อันดับที่ 3 0801 ชญานิน แก้ววีระสิงห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การแข่ง กระโดดสูง หญิง

อันดับที่ 1 0327 สุนิษา  โคตรศรีเมือง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อันดับที่ 2 2224 กรอบแก้ว แต้มสี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับที่ 3 6013 เพ็ญจันทร์ วันนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

การแข่ง วิ่งผลัด 4 x 400 ชาย

อันดับที่ 1 สถาบันพลศึกษา
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การแข่ง วิ่งผลัด 4 x 400 หญิง

อันดับที่ 1 สถาบันพลศึกษา
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

การแข่ง วิ่งผลัด 5,000 เมตร หญิง

อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การแข่ง วิ่งผลัด 5,000 เมตร ชาย

อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การแข่ง วิ่งผลัด ขว้างค้อน ชาย

อันดับที่ 1 กิติพงษ์ บุญมาวัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อันดับที่ 2 สิทธิชัย อู่ทอง สถาบันพลศึกษา
อันดับที่ 3 วัธนชัย กล่อมวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การแข่ง วิ่งผลัด ขว้างค้อน หญิง

อันดับที่ 1 มิ่งกมล คุมผล สถาบันพลศึกษา
อันดับที่ 2 ปานวาส กิมสร้าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อันดับที่ 3 นงนภัส ปัญญายิ่ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การแข่ง พุ่งแหลน ชาย

อันดับที่ 1 พีระเชษฐ์ จันทรา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อันดับที่ 2 ปิยะศิริ อินทะประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับที่ 3 ชชวิน นามีผล มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

การแข่ง กระโดดค้ำ ชาย

อันดับที่ 1 กรธวัช ธัญธีระภาพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อันดับที่ 2 ปรนต ภูรหงษ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อันดับที่ 3 คงเดช ปัญญาสวัสดิ์ สถาบันการพลศึกษา

#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }