15-ยูโด

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูโด วันที่ 26 ม.ค. 2561(เย็น)
ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นางสาววารินทร์ กันทะสาน นายกฤษณกร ตระกลูมณี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายภูริศ จันทรณี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการแข่งขัน ยูโด ประเภท ทีม

ประเภททีมชาย

อันดับที่ 1 นายฉัตรชัย ฤทธิเดชะ นายศักด์ปัญญา ลิ้นจี่ นายบรรพต เลิศไธสง นายหฤหฎ์ จันทร์โสม นายศุภสินป์ สาลีผล นายเสกสรร จันทร์พุ่ม สถาบันการพลศึกษา

อันดับที่ 2 นายคณิศร จันลือชัย นายน้ำเพชร ดวงดิษฐ์ นายประสิทธิ์ พวงวิลัย นายณัฐกานต์ ควนเฮง นายคำสิงค์ คูนขวันเมือง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

อันดับที่ 3 นายพงศกรณ์ โชติยะพัฒน์ นายเว ปูหยัง นายชาญธวัช โปรเฑียรณ์ นายณัฐวุฒิ แจ่มใส่ นายชนินทร์ ศรีโฉม มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพนายธนพล ขันทอง นายณัฏฐพล จิระองคล นายชัขวาล ไชยมาตร์ นายณัฐพล คำบาล นายศักดิ์ศิริ เขมวันตพงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเภททีมหญิง

อันดับที่ 1 นางสาวอณัฐศร บุญบรรลุ นางสาวพิทยารัตน์ เบ็ญมาศ นางสาวอนงค์นาถ ธรรมพร นางสาวสุพัตรา นาหนอง นางสาวธรณ์ธันย์ สัจจะเดช นางสาวศิลป์สุภา มะธิตะโน นางสาวฐิตาภา จันทร์สุกปลั่ง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

อันดับที่ 2 นางสาวปาริฉัตร วรรณภักดี นางสาวภวรัญชน์ เรียนอำนวย นางสาวลลิตา เสือนุ่ม นางสาวธวัลรัตน์ นิลยกานนท์ นางสาวพัชรพร น้อยต้น นางสาวอินทุภา จันทานนท์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อันดับที่ 3 นางสาวสิริกัญญา อิ่มสมุทร นางสาววิลาสินี คำหอม นางสาวสิรินภา แจ้งประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีนางสาวเสาวลักษณ์ หอมกลิ่น นางสาวสุรีรัตน์ ศาสตร์มะเริง นางสาวนาโอะ โอคูโทมิ นางสาวประวันวิทย์ มีศรี นางสาวพิกุลแก้วก้อนเงิน นางสาวนวิศรา คชรัตน์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

 

 

27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูโด วันที่ 26 ม.ค. 2561(เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูโด […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลยูโดโอเพ่นเวท ไม่จำกัดน้ำหนักหญิงวันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลยูโดโอเพ่นเวท ไม่จำกัดน้ำหนักชาย วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลยูโดชายรุ่นน้ำหนัก 100 กก. วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]