ธัญบุรีเกมส์ 45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูโด วันที่ 22 ม.ค. 2561 (เช้า) ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นางสาววารินทร์ กันทะสาน นายกฤษณกร ตระกลูมณี  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายภานรินท์  ฤทธิ์มาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ