ธัญบุรีเกมส์ 45

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน
วันที่ 29 ม.ค. 2561 เวลา 13.30-19.30 น.
ณ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายสุทธิชาติ อินทรเกษตร และ นายศุภรา กลีบโกมุท คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย วราวุฒิ วงษ์งาม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากล้อม ทีมชาย 3 คน
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร

 

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากล้อม ทีมหญิง 3 คน
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ฯ
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากล้อม ชายเดี่ยว
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ มหาวิทยาลัยสุรนารี

 

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากล้อม หญิงเดี่ยว
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

 

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากรุกไทย คู่ผสม
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากรุกไทย ทีมชาย 2 คน
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากรุกไทย ทีมหญิง 2 คน
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยสุรนารี
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ฯ
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากรุกไทย ชายเดี่ยว
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ฯ และ มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่

 

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากรุกไทย หญิงเดี่ยว
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากรุกสากล คู่ผสม
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ฯ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากรุกสากล ทีมชาย 2 คน
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ฯ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

 

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากรุกสากล ทีมหญิง 2 คน
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ฯ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากรุกสากล ชายเดี่ยว
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ฯ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากรุกสากล หญิงเดี่ยว
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยศิลปกร และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากฮอส คู่ผสม
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ฯ
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยสุรนารี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากฮอส ทีมชาย 2 คน
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากฮอส ทีมหญิง 2 คน
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ฯ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากฮอส ชายเดี่ยว
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ฯ
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากฮอส หญิงเดี่ยว
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยสุรนารี
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ฯ

29/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน วันที่ 29 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]
29/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากฮอส วันที่ 29 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]
29/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส วันที่ 29 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา […]
29/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลยิงปืน ปืนสั้นสตรี หญิง วันที่ 29 มกราคม 2561(Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]