ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ภาพเด็ด! ดาบไทย การมอบเหรียญการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ สตูดิโอ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายเกียรติวัฒน์ ไหลนำเจริญ คณะ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายสาธิต มั่งมี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการแข่งขัน

การแข่งขัน ประเภทกระบี่ บุคคลชาย
ชนะเลิศ  นาย สุขสวัสดิ์ แย้มศรี  สถาบันพลศึกษา
รองชนะเลิศอันดับที่ 1  นายศักดิ์สิทธิ์ หอมสวัสดิ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  นายอัฐชัย เชยประทับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ นายการุณ เทศลาภ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การแข่งขัน ประเภทกระบี่ บุคคลหญิง
ชนะเลิศ  นางสาวสุรีรัตน์ หลำเจริญ สถาบันพลศึกษา
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมฤดี ชายทวีป  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวสุธาสินี ทองศิริ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นางสาววริศรา สุขขัมภ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การแข่งขัน ประเภทดาบสองมือ ทีมชาย
ชนะเลิศ  นายสุขสวัสดิ์ แย้มศรี , นายนฤเดช วีระสุข  สถาบันพลศึกษา  และ  นายสุทธิพงษ์ จอยนอก , นายธวัชชัย ชนังศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายณัฐพล แสงฉาย , นายณัฐดนีย จำปาลี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และ นายพชร เพ็ชรเรือง , นายธนดล คชพันธ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายโกวิท สุทธกุล , นายเนติพงส์ แสงวัง   มหาลัยวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  และ  นายเจษฎา  เหลือบุญนุ่ม , นายศศิศ  ศรีทองคำ ,
นายธนัชชา ชำนาญเวช    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   และ นายนรวิชญ์ ดำรงธวัช , นายจิรา ชัยวิริยะวงศ์

27/01/2018

ภาพเด็ด! ดาบไทย การมอบเหรียญการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 27 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพเด็ด! ดาบไทย การมอบเหรี […]
27/01/2018

ภาพเด็ด! เพาะกาย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! เพาะกาย การแข่งขั […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเปตอง วันที่ 27 ม.ค. 2561 (บ่าย)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเ […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบไทย วันที่ 27 มกราคม 2561(เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบไท […]