ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูโด วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. – 18.00น. ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

รุ่นน้ำหนักไม่เกิน50กิโลกรัม(ชาย)

อันดับที่ 1 นายปณชัย จันลือชัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

อันดับที่ 2 นายฉัตรชัย ฤทธิเดชะ สถาบันการพลศึกษา

อันดับที่ 3 นายอครเดช มหาหิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายลำมอน ลิดาพอน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

รุ่นน้ำหนักมากกว่า 50 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 55 กิโลกรัม (ชาย)

อันดับที่ 1 นายคณิศร จันลือชัย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

อันดับที่ 2 นายอริย์ธัช เสกจินดา มหาวิทยาลัยรังสิต

อันดับที่ 3 นายธนพล ขันทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายวรณัท เย็นสถิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 42 กิโลกรัม (หญิง)

อันดับที่ 1 นางสาวนุชชิตา พรทราช มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

อันดับที่ 2 นางสาวอัณฐศร บุญบรรลุ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

อันดับที่ 3 นางสาวธนภร สภาเจริญกุล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นางสาววิชดา ระวังชัยสงค์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

รุ่นน้ำหนักมากกว่า 42 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 45 กิโลกรัม (หญิง)

อันดับที่ 1 นางสาวสุกัญญา หลำโส๊ะ สถาบันการพลศึกษา

อันดับที่ 2 นางสาวสุภวดี แก้วสระแสน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อันดับที่ 3 นางสาวรังสินี การะเกตุ มหาวิทยาลัยมหาสารคราม นางสาวเกศยาณี แสงสว่าง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

 

รุ่นน้ำหนักมากกว่า 45 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 48 กิโลกรัม (หญิง)

อันดับที่ 1 นางสาวพิทยารัตน์ เบ็ญมาศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

อันดับที่ 2 นางสาววนิดา รักสัตย์ สถาบันการพลศึกษา

อันดับที่ 3 นางสาวภวรัญชน์ เรียนอำนวย มหาวิทยาลัยรังสิต นางสาวชนกนันท์ อิทร์กลัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 52 กิโลกรัม (หญิง)

อันดับที่ 1 นางสาวกชกร วรสีหะ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

อันดับที่ 2 นางสาวเสาวลักษณ์ หอมกลิ่น มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

อันดับที่ 3 นางสาวธัชพรรณ ศรีเสมอ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นางสาวพิชามญชุ์ เตียวเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 57 กิโลกรัม (หญิง)

อันดับที่ 1 นางสาวสุรีรัตน์ ศาสตร์มะเริง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

อันดับที่ 2 นางสาวฐิตาภา จันทร์สุกปลั่ง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

อันดับที่ 3 นางสาวพัชรพร สนั่นเมือง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวอนุสรา แสงทับทิม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 

ถ่ายภาพโดย นางสาววารินทร์ กันทะสานและนายกฤษณกร ตระกลูมณี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวมัทธนา ก้อนสันทัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ