ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูโด วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน Nage-No-Kata
อันดับที่ 1 นายนัฐวิทย์ สุวรรณวงค์ นายวัลลภ พึ่งสำเภอ มหาวิทยลัยรังสิต
อันดับที่ 2 นายกษมา กันต์พิทยา นายตุลาการ สุขสุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับที่ 3 นายอัฐวุฒิ สารพิมพ์ นายศราวุธ เมาราศี มหาวิทยาลัยสารคราม
นายธิติ กุมภาพันธ์ นายศักดิ์ปัญญา ลิ้นจี่ สถาบันการพลศึกษา

ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน Ju-No-Kata
อันดับที่ 1 นางสาวรังสินี การะเกตุ นางสาวปรียารัตน์ ศรีโสภณ มหาวิทยาลัยสารคราม
อันดับที่ 2 นางสาวเยาวเรศ นานช้า นางสาวเยาวลักษณ์ นานช้า สถาบันการพลศึกษา
อันดับที่ 3 นางสาวสองขวัญ พรมมาตย์ นางสาวสมิตา พลหมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาววอณัศร บุญบรรลุ นางสาวเกศยาณี แสงสว่าง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ถ่ายภาพโดย นางสาววารินทร์ กันทะสานและนายกฤษณกร ตระกลูมณี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวมัทธนา ก้อนสันทัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูโด วันที่ 23 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูโด […]
23/01/2018

ภาพเด็ด! เทควันโด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 22 ม.ค. 2561

ภาพเด็ด! เทควันโด การแข่งข […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 23 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควั […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันครอสเวิร์ด วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันครอสเ […]