thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬายูโด ประเภท คู่ชายและคู่หญิง วันที่ 26 ม.ค. 2561(เช้า)
ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นางสาววารินทร์ กันทะสาน นายกฤษณกร ตระกลูมณี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายภูริศ จันทรณี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬายูโด ประเภท คู่ชายและคู่หญิง วันที่ 26 ม.ค. 2561(เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาย […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 25 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควั […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเรือพาย รายการ กรรเชียง หญิง 2 คน พายคู่ ระยะทาง 200 ม. ทั่วไป วันที่ 26 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเรือพ […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเรือพาย รายการ คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร วันที่ 26 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเรือพ […]