thanyaburi game45

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ซอฟท์บอล วันที่ 22 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สนามซอฟท์บอล)

ถ่ายภาพโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ