thanyaburi game45

ภาพเด็ด! การรับเหรียญรางวัลเพาะเพาะกายโมเดลฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงเกิน 175 ซม.
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45
วันที่ 30 มกราคม 2561 (Official Photo)
ณ ลานกิจกรรม อนันตรังสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นายสาธิต มั่งมี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเพาะกายโมเดลฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงเกิน 175 ซม. แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45
วันที่ 30 มกราคม 2561 (Official Photo)

30/01/2018

ภาพเด็ด! การรับเหรียญรางวัลเพาะเพาะกายโมเดลฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงเกิน 175 ซม. แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 30 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! การรับเหรียญรางวั […]
30/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิลเทนนิส วันที่ 30 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิ […]
30/01/2018

ภาพเด็ด! การรับเหรียญรางวัลเพาะเพาะกายฟิตเนสหญิง รุ่นทั่วไป แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45  วันที่ 30 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! การรับเหรียญรางวั […]
30/01/2018

รศ. ดร. วิชิต คนึงสุขเกษม ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 30 ม […]