หมายเลขติดต่อประสานงาน


คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน

ดาวน์โหลด
ที่คณะกรรมการตำแหน่งชื่อ-นามสกุลหน่วยงานโทรศัพท์มือถือ
1ฝ่ายสิทธิประโยชน์ประธานรศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐอธิการบดี08 1932 7685
เลขานุการผศ.นที  ภู่รอดผู้ช่วยอธิการบดี08 1931 0277
ผู้ช่วยเลขานุการผศ.ดร.สันติกร ภมรปฐมกุลผู้ช่วยอธิการบดี08 7711 7157
ผู้ช่วยเลขานุการนายพีระวิทย์  กล่ำคำผู้อำนวยการกองกฎหมาย08 1484 4470
2ฝ่ายประสานงานและเลขานุการประธานนายวิรัช  โหตระไวศยะรองอธิการบดี08 1924 6266
เลขานุการผศ.มโน  สุวรรณคำผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา08 1347 7924
ผู้ช่วยเลขานุการนางยุพา  มาระสุตร์กองพัฒนานักศึกษา08 6977 7589
ผู้ช่วยเลขานุการนายมนูญ  ใจสุขกองพัฒนานักศึกษา08 1402 8962
ผู้ช่วยเลขานุการนางสาวรัชนี  ภูสุวรรณ์กองพัฒนานักศึกษา08 1262 8176
3ฝ่ายประชาสัมพันธ์และของที่ระลึกประธานนายวิรัช  โหตระไวศยะรองอธิการบดี08 1924 6266
เลขานุการนางณัฐชา  กีรติกำจรกองประชาสัมพันธ์08 6830 9098
ผู้ช่วยเลขานุการนายสุริยา  เมธาวรากรกองประชาสัมพันธ์05 8908 0608
ผู้ช่วยเลขานุการนางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดชสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ09 3156 5949
4ฝ่ายจัดกิจกรรมนันทนาการประธานนายวิรัช  โหตระไวศยะรองอธิการบดี08 1924 6266
เลขานุการผศ.มโน  สุวรรณคำผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา08 1347 7924
ผู้ช่วยเลขานุการนางยุพา  มาระสุตร์กองพัฒนานักศึกษา08 6977 7589
ผู้ช่วยเลขานุการนายวรชาติ  กลสัตยสมิตกองพัฒนานักศึกษา09 5949 5347
ผู้ช่วยเลขานุการนายสุรชัย  รุ่งเรืองกุลวนิชกองพัฒนานักศึกษา09 5598 6152
ผู้ช่วยเลขานุการนายกัมพล  ดวงสีใสกองพัฒนานักศึกษา09 1781 1555
5ฝ่ายพิธีการเปิด-ปิดและพิธีการประธานนายวิรัช  โหตระไวศยะรองอธิการบดี08 1924 6266
เลขานุการผศ.ดร.นาถรพี  ชัยมงคลคณบดีคณะบริหารธุรกิจ08 1924 3305
ผู้ช่วยเลขานุการผศ.สุพรรณี  อินทร์แก้วคณะบริหารธุรกิจ08 9897 0738
ผู้ช่วยเลขานุการนางสาวนันทน์ธนภัส อัศวณัฎฐกรคณะบริหารธุรกิจ08 1827 0675
6ฝ่ายสูจิบัตรและคู่มือการแข่งขันประธานผศ.อภิชาติ  ไก่ฟ้าคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน08 1825 0349
เลขานุการผศ.ดร.อุรวิศ  ตั้งกิจวิวัฒน์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน08 9791 5478
7ฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุประธานนายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษารองอธิการบดี08 6336 7514
เลขานุการนางอลิสา  อชานนท์ผู้ช่วยอธิการบดี08 9486 7136
8ฝ่ายจัดประชุมวิชาการประธานผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาดรองอธิการบดี08 9900 3227
เลขานุการผศ.ดร.ศรัณย์  ว่องไวผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน08 6636 6212
ที่คณะกรรมการตำแหน่งชื่อ-นามสกุลหน่วยงานโทรศัพท์มือถือ
9ฝ่ายที่พักประธานรศ.ดร.สุจิระ  ขอจิตต์เมตต์รองอธิการบดี08 1813 5744
เลขานุการนายเรืองศักดิ์  ภูธรธราชผู้จัดการหอพักนักศึกษา มทร.ธัญบุรี08 1933 4212
ผู้ช่วยเลขานุการนางสาวบุษรา  ตั้งศิริพัฒน์ภรณ์คณะศิลปศาสตร์08 1904 4178
ผู้ช่วยเลขานุการนางสุทธิดา  ศาสนัสสำนักจัดการทรัพย์สิน08 9491 1649
ผู้ช่วยเลขานุการนายนิติ  สินแก้วหอพักนักศึกษา08 5963 8746
10ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและรายงานผลประธานนายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษารองอธิการบดี08 6336 7514
เลขานุการนายนิติ  วิทยาวิโรจน์ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ08 3035 1669
ผู้ช่วยเลขานุการผศ.มโน  สุวรรณคำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ08 1347 7924
ผู้ช่วยเลขานุการนายวรพันธ์  สาระสุรีย์ภรณ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ08 4718 2234
ผู้ช่วยเลขานุการดร.นครินทร์  ปิ่นปฐมรัฐสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ09 2246 6911
ผู้ช่วยเลขานุการนางอัญชัญ  เกตุทับทิมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ08 6074 9198
11ฝ่ายสวัสดิการอาหารและน้ำดื่มประธานผศ.ดร.สุภัทรา  โพธิ์พ่วงรองอธิการบดี08 1860 1847
เลขานุการนางสุรีพร  เป็งเงินผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล08 0909 7338
ผู้ช่วยเลขานุการนายอุทัย  เห็มภูมิกองบริหารงานบุคคล08 1904 6698
ผู้ช่วยเลขานุการนางสันทนา  วุ่นจู๊ดกองบริหารงานบุคคล08 6073 0085
ผู้ช่วยเลขานุการนางสาววาสนา  ผิวผลาผลกองบริหารงานบุคคล08 6104 6380
ผู้ช่วยเลขานุการนายชวลิต  กนกพาณิชย์สกุลกองบริหารงานบุคคล08 1488 7717
ผู้ช่วยเลขานุการนายธงรบ  ชาตะรัตน์กองบริหารงานบุคคล08 6057 9178
12ฝ่ายเทคนิคกีฬาประธานผศ.ดร.ศิวกร  อ่างทองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์08 4653 4242
เลขานุการผศ.ไพศาล  สุขเกษมคณะศิลปศาสตร์09 4478 6222
ผู้ช่วยเลขานุการนางสาวอนงค์  รักษ์วงศ์คณะศิลปศาสตร์08 9896 3295
ผู้ช่วยเลขานุการนายชลิต  เชาว์วิไลยคณะศิลปศาสตร์08 4082 5588
ผู้ช่วยเลขานุการนางสาวทิพย์นิภา  ยะตะโคตรคณะศิลปศาสตร์09 3823 3261
ผู้ช่วยเลขานุการนางสาวรุ่งนภา  ซึงเจริญคณะศิลปศาสตร์09 5909 6052
ผู้ช่วยเลขานุการนางสาวสุจิตรา  ด้วงทองคณะศิลปศาสตร์08 6189 2814
13ฝ่ายประเมินผลประธานผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่อนผู้ช่วยอธิการบดี08 1353 7754
เลขานุการผศ.ดร.ศิวกร  อ่างทองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์08 4653 4242
ผู้ช่วยเลขานุการรศ.ดร.เกียรติศักดิ์  พันธ์ลำเจียกผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา08 9216 3214
ผู้ช่วยเลขานุการผศ.ดร.จักรี  ศรีนนท์ฉัตรคณะวิศวกรรมศาสตร์08 9777 5038 
ที่คณะกรรมการตำแหน่งชื่อ-นามสกุลหน่วยงานโทรศัพท์มือถือ
14ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรประธานรศ.ดร.สุจิระ  ขอจิตต์เมตต์รองอธิการบดี08 1813 5744
เลขานุการนายวสันต์  ขันสาครกองอาคารสถานที่08 7494 7084
ผู้ช่วยเลขานุการนางเยาวมาลย์  น้อยใหม่กองอาคารสถานที่08 4909 7796
15ฝ่ายอาคารสถานที่และขนส่งประธานผศ.นที  ภู่รอดผู้ช่วยอธิการบดี08 1931 0277
เลขานุการนายเรวัต  ซ่อมสุขผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่09 4486 5628
16ฝ่ายแพทย์ อนามัยและตรวจสารต้องห้ามประธานดร.วิสิทธิ์  ล้อธรรมจักรผู้ช่วยอธิการบดี08 9109 4224
เลขานุการนางสาวพรทิพย์  ตันติวงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย08 6551 7464
ผู้ช่วยเลขานุการพว.ดร.พรภิรมย์  หลงทรัพย์คณะพยาบาลศาสตร์08 1804 5695
ผู้ช่วยเลขานุการนางสาวนิตยา  พุทธธรรมรักษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย08 6762 9682
ผู้ช่วยเลขานุการนางสาวณกันต์วลัย  วิศิฎศรีวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย06 2919 4515
17พิธีการมอบเหรียญรางวัล ประธานผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์รองอธิการบดี08 1486 0595
เลขานุการดร.มรกต  พุทธกาลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี08 4159 0999
ผู้ช่วยเลขานุการนายอรรถพร  ศิริเมธากุลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี08 1439 0503
18ต้อนรับและจัดเลี้ยงประธานรศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียรผู้ช่วยอธิการบดี08 6319 7400
เลขานุการผศ.ดร.วัชระพงศ์  วรเศรษฐพงศ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี09 9451 6269
ผู้ช่วยเลขานุการนางสาวนันทวดี  อุ่นละมัยกองยุทธศาสตร์08 6448 3442
ผู้ช่วยเลขานุการนางสาวศิริพร  วงษ์มหานามกองยุทธศาสตร์09 5965 1789
ผู้ช่วยเลขานุการนางสาวอายนา  เจะมะกองยุทธศาสตร์08 7126 3892
ผู้ช่วยเลขานุการMr.Wenson  A Gallazaกองยุทธศาสตร์09 7173 9067
19อาสาสมัครประธานผศ.มโน  สุวรรณคำผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา08 1347 7924
เลขานุการนางยุพา  มาระสุตร์กองพัฒนานักศึกษา08 6977 7589
ผู้ช่วยเลขานุการนางเกษร  พลอยโพธิ์กองพัฒนานักศึกษา08 3542 5550
ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560