หมายเลขติดต่อประสานงาน


อนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน

ดาวน์โหลด
ที่ชนิดกีฬาตำแหน่งชื่อ-นามสกุลหน่วยงานโทรศัพท์มือถือ
1กรีฑาประธานผศ.ดร.ศิวกร อ่างทองคณะวิศวกรรมศาสตร์08 4653 4242
เลขานุการผศ.ชลิตต์ มธุรสมนตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์08 6347 7646
2ฟุตบอลประธานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม0 2549 4701
เลขานุการผศ.ณัฐ แก้วสกุลคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม08 1421 6099
3วอลเลย์บอลประธานผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคลคณบดีคณะบริหารธุรกิจ08 1924 3305
เลขานุการนางสาวมีนา พูลบัวคณะบริหารธุรกิจ08 7816 4934
4เซปักตะกร้อประธานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม0 2549 4701
เลขานุการดร.ทศพร แสงสว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร์08 9699 4199
5เทควันโดประธานผศ.ธเนศ เรืองณรงค์คณะศิลปศาสตร์08 1586 6991
เลขานุการผศ.พนิดา ตันสินคณะศิลปศาสตร์08 1849 2676
6เทนนิสประธานผศ.สมคิด สวนศรีคณะศิลปศาสตร์08 9663 3069
เลขานุการผศ.ชลิต เชาว์วิไลยคณะศิลปศาสตร์08 4082 5588
7วอลเลย์บอลชายหาดประธานผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคลคณบดีคณะบริหารธุรกิจ08 1924 3305
เลขานุการน.ส.นันทน์ธนภัส อัศวณัฎฐกรลคณะบริหารธุรกิจ08 1827 0675
8เปตองประธานผศ.อริยา สุอังควาทินคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์08 1206 0248
เลขานุการนายโสฬส มงคลประเสริฐคณะศิลปกรรมศาสตร์08 1407 2207
9ลีลาศประธานผศ.มโน สุวรรณคำผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา08 1347 7924
เลขานุการนางยุพา มาระสุตร์กองพัฒนานักศึกษา08 6977 7589
10เทเบิลเทนนิสประธานผศ.ฉลาด สว่างแจ้งคณะศิลปศาสตร์08 5192 4474
เลขานุการนางรพี สว่างแจ้งคณะศิลปศาสตร์<08 5113 4357
11ปันจักสีลัตประธานผศ.รุ่งฤดี อภิวัฒนศรคณบดีคณะศิลปศาสตร์08 6159 6688
เลขานุการนางสาวอนงค์ รักษ์วงศ์คณะศิลปศาสตร์08 9896 3295
12คาราเต้-โดประธานผศ.รุ่งฤดี อภิวัฒนศรคณบดีคณะศิลปศาสตร์08 6159 6688
เลขานุการนางสาวสังวร จันทรกรคณะศิลปศาสตร์09 2614 5661
13ยูโดประธานผศ.รุ่งฤดี อภิวัฒนศรคณบดีคณะศิลปศาสตร์08 6159 6688
เลขานุการผศ.ฉลาด สว่างแจ้งคณะศิลปศาสตร์08 5192 4474
14ยูยิตสูประธานผศ.รุ่งฤดี อภิวัฒนศรคณบดีคณะศิลปศาสตร์08 6159 6688
เลขานุการนางสาวสุวรรณา แตงอ่อนคณะศิลปศาสตร์08 1919 1080
15ฮอกกี้ประธานนายณัฏฐกฤษฎ์ ศุภกรพินธคุปต์คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์08 1811 7700
เลขานุการนางสาวรัตนา กี่เอี่ยนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์08 3091 2400
16ครอสเวิร์ดประธานผศ.รัตนา ไก่ฟ้าคณะเทคโนโลยีการเกษตร08 5917 8227
เลขานุการนายสิทธิกร บุญจันทร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร08 4650 1975
17ฟุตบอลประธานนายพิศาล ตันสินคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม08 1803 2816
เลขานุการนางอริยา ปิ่นทองคณะเทคโนโลยีการเกษตร0 2592 1955
ต่อ 2038
18หมากกระดานประธานนายวีระยุทธ นาคทิพย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร08 4450 5597
เลขานุการนายชานนท์ สิงห์ทองคณะเทคโนโลยีการเกษตร08 6054 9411
19เอแม็ทประธานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม0 2549 4701
เลขานุการผศ.สุเมธ เทศกุลคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม0 2549 4733
20เพาะกายประธานผศ.รุ่งฤดี อภิวัฒนศรคณบดีคณะศิลปศาสตร์08 6159 6688
เลขานุการนายสมพงษ์ บุญหนุนคณะศิลปศาสตร์09 9425 2956
21ดาบไทยประธานผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้าคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน08 1825 0349
เลขานุการนายคำรณ ย่องซื่อคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน09 2624 5544
22บาสเกตบอลประธานรศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์08 6881 5969
เลขานุการนายภัทรพร วัฒนาศรีโรจน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์08 1421 2070
ผู้ประสานงานนายณัฐพงศ์ จงอักษรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์08 9724 2504
23ฟุตซอลประธานรศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์08 1829 0722
เลขานุการนางสาววรรนีย์ คุ้มบำรุงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์08 1916 7037
ผู้ประสานงานนายอดิเรก พรมเสนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์08 7543 4908
24ซอฟท์บอลประธานนายณัฐพล ผิวขำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์09 0771 5277
เลขานุการนางสาวจุฬานิวัฒน์ ตั้งมั่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์08 4865 9761
25รักบี้ฟุตบอลประธานรศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์0 2564 3001
เลขานุการนางสาวสุกัญญา ว่องวิกย์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์0 2564 3001
ผู้ประสานงานนายภณคม สิรชินคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์06 3619 8953
26ดาบสากลประธานนายไกรยศ สุดสะอาดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์08 6017 6677
เลขานุการนายรักชาติ สงวนชมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์08 5438 4320
27มวยสากลสมัครเล่นประธานผศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์08 0594 0036
เลขานุการนายนพพล จรัสวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์08 9213 1248
ผู้ประสานงานนางสาวศศลักษณ์ ไทยด้วงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์08 8785 9923
28มวยไทยสมัครเล่นประธานผศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์08 0594 0036
เลขานุการนายนพพล จรัสวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์08 9213 1248
ผู้ประสานงานนายมนตรี พันธุ์ฤทธิ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์09 6754 0684
29ว่ายน้ำประธานศ.ดร.อุดม รัฐอมฤตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์08 5070 6331
เลขานุการนางสาวปราณี กุรุพินฑามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์08 5253 2999
ผู้ประสานงานนายพิศาล อินทรีย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์08 1909 9186
30แบดมินตันประธานรศ.ดร.สมชาย ชคตระการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์08 1842 4410
เลขานุการนางสาวอัจฉราพร แปลนาคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์08 6881 2960
ผู้ประสานงานนายจตุรงค์ รังสิเสนา ณ อยุธยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์08 1820 4719
31ปีนหน้าผาประธานผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์08 5070 6339
เลขานุการนายคมกริช แก่นเกษมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์09 0972 8300
ผู้ประสานงานนายภาณุวัฒน์ เลิศขามป้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์09 5601 5987
32เอ็กซ์ตรีมประธานนางสาวสุภัทรา ศิลปบรรเลงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์09 2564 4966
เลขานุการนายภูวดล ศิริชัยสินธพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์08 1866 7076
33บาสเกตบอล 3 คนประธานรศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์08 6881 5969
เลขานุการนายภัทรพร วัฒนาศรีโรจน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์08 1421 2070
ผู้ประสานงานนายคณาพงศ์ คณินวรพันธุ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์08 3037 3703
34เรือพายประธานผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ0 2549 4701
เลขานุการดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ08 9697 8737
35แฮนด์บอลประธานนายประกาศิต ทองอินทร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ08 1907 6706
เลขานุการนายประชุม พวงพันธ์บุตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ09 0014 6327
36กอล์ฟประธานรศ.ดร.ปกรณ์ ประจันบานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ08 3163 8804
เลขานุการนางสาววรรณวิไล ภักดีรักษ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ08 2326 1973
37ยิงปืนประธานนายขจรศักดิ์ เอื้อเฟื้อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ08 7932 3133
เลขานุการนางสาวณรัธน์นันท์ ประจันบานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ08 7697 0253
ข้อมูลเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561