ศูนย์ประสานงาน ฝ่ายแพทย์และพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 02 549 3310, 02 549 3311

ให้ google map นำทาง

จุดปฐมพยาบาลแต่ละชนิดกีฬา