ศูนย์ตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬา


1.รศ.ดร.นพ.ธงธวัช อนุคระหานนท์
(ผู้ก่อตั้งศูนย์ตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬา ม.มหิดล)
2.ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ
(รองผู้อำนวยการ)
3.นางวรรณวิมล พินิจประภา
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
4.นางสาวบูรณรัตน์ ทรงพันธุ์
(หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสารต้องห้าม)

การกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.)


1.นายวิษณุ ไล่ชะพิษ
(ผู้อํานวยการสํานักควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.))
2.นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก
(ผู้อํานวยการกองควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา (กกท.))
3.นายธํารงศรี สู่พานิช
(หัวหน้างานนิติการสารต้องห้ามทางการกีฬา (กกท.))
4.นายวิทยา วิศรุตโสภณ
(หัวหน้างานตรวจสารต้องห้ามทางการกีฬา (กกท.))

คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย


1.รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์
(ประธานอนุกรรมการตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬา คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.))
2.ผศ.นพ.ยุทธนา อุดมพร
(อนุกรรมการตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬา กกมท.)
3.นายเพชรัต คุณาพันธ์
(อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬา กกมท.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


1.ดร. วิสิทธ์ ล้อธรรมจักร
(ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี)
2.นางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์
(ผู้อำนวยการการแพทย์แผนไทย)
3.พว.ดร.พรภิรมย์ หลงทรัพย์
(รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)
4.นางสาวนิตยา พุทธธรรมรักษา
(อาจารย์)
5.นายนิธิพันธ์ บุญเพิ่ม
(อาจารย์)
6.นายศักดิ์ดา บุญรอด
(หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย)
7.นายธนพร โรจน์สุวณิชกร
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)